Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Uvodna napomena

 

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora odnosno vouchera koji su sklopljeni između Hotel Express International d.o.o. turističke agencije i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

 

 1. 1.Prijave i ugovaranje

 

Putnik se za putovanje koje organizira Hotel Express International d.o.o. turistička agencija može prijaviti telefonom, telefaksom kao i putem Internet prodaje na web stranici Hotel Express International d.o.o. turističke agencije te kod drugih ovlaštenih agenata. Potpisivanjem ugovora, vouchera ili prijavnice, odnosno diktiranjem broja svoje kreditne kartice kod kupnje usluga putem telefona ili kod Internet prodaje, putnik u cijelosti prihvaća ove Uvjete rezervacije putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Prilikom prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drukčije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka putovanja osim ako u programu nije drukčije navedeno (izuzetak je obročno plaćanje).

 

 1. 2Cijena i sadržaj aranžmana

 

Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza,  ulaznice za objekte koji se posjećuju te ostale usluge kod kojih je navedeno da se plaćaju na licu mjesta. Sve vrste posebnih usluga (posebna prehrana, transferi i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta ili vodiču ili predstavniku Agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

 

 1. Pravo na povišenje cijene i pravo na otkaz zbog povišenja cijena

 

Cijene svih putovanja temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana sklapanja ugovora došlo do: promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa, promjene troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),  promjene tarifa hotelijera i prijevoznika. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija može o promjeni cijene putnika izvijestiti pismeno ili usmeno.

 

Dvadeset dana prije početka putovanja ugovorena cijena ne može se povećati, osim u slučajevima iz st.1 ovog članka. Putnik može otkazati putovanje bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik osobno dolaskom na prodajno mjesto Hotel Express International d.o.o. turističke agencije ili pismenim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene većeg od 10% putnik/ugovaratelj putovanja nema pravo na naknadu štete. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%.

 

Objavljene cijene rezultat su ugovora Hotel Express International d.o.o. turističke agencije s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik boravi.

 

 1. Popusti za djecu i druge pogodnosti

 

Molimo da obratite pozornost na popuste za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno prikazane kod opisa aranžmana.

 

 1. Putna dokumentacija

 

Svi putni dokumenti biti će Vam predani najkasnije 7 dana prije polaska na put, ukoliko nije drugačije navedeno na programu ili ukoliko rezervacija nije unutar navedenog roka. Putna dokumentacija podrazumijeva za aranžman uz vlastiti prijevoz: original voucher i eventualne pismene obavijesti; za aranžman autobusom: original voucher i program putovanja; za aranžman zrakoplovom: original voucher, program putovanja i zrakoplovnu kartu.

 

 1. Kategorizacija i opis usluga

 

Ponuđeni smještajni kapaciteti u programima Hotel Express International d.o.o. turističke agencije opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje važećoj u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

 

 1. Smještaj u sobe/apartmane

 

Raspored sobe/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman posebnih oblika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu smještajnu jedinicu za izdavanje u pojedinom objektu opisanom u katalogu i cjeniku. Smještaj u sobi najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se najčešće moraju napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge. Dolaske iza 20 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drugačije naznačeno. Boravak kućnih ljubimaca ovisi o dozvoli smještajnog objekta i nužno se mora unaprijed dogovoriti, moguća je obavezna doplata na licu mjesta.

 

 1. Odustajanje od putovanja

Ukoliko putnik otkaže aranžman, Hotel Express International d.o.o. turistička agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava:

do 40 dana prije polaska             10% cijene aranžmana a najmanje 100 kn
39 – 30 dana prije polaska             25% cijene aranžmana
29 – 20 dana prije polaska             40% cijene aranžmana
19 – 10 dana prije polaska             80% cijene aranžmana
9 – 0 dana prije polaska             100% cijene aranžmana
nakon polaska             100% cijene aranžmana

 

Ukoliko je stvarno nastala šteta veća od navedenih, Organizator zadržava pravo naplate iste, a u maksimalnoj visini 100% cijene aranžmana.

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Eventualna drugačija otkazna skala od navedene nalazi se u programu / ponudi i katalogu na koji se ta skala odnosi. Ako putnik koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Hotel Express International d.o.o. turistička agencija zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da putnik otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Hotel Express International d.o.o. turistička agencija će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti.

 

 1. Osiguranje od rizika otkaza

 

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog nepredviđenih okolnosti morao otkazati putovanje, a u cilju izbjegavanja troškova odustajanja navedenih u točki 8. ovih Uvjeta, tada može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Pri najmu apartmana dobiva se dijeljenjem cijene najma s brojem osoba u apartmanu. Nepredviđene okolnosti moguće su ako postoji neki od sljedećih slučajeva:

 • teška bolest ili smrtni slučaj: osiguranika, supružnika osiguranika, djeteta osiguranika, roditelja ili brata ili sestre osiguranika ili njegovog supružnika, usvojenika ili usvojitelja
 • elementarna nepogoda koja je proglašena od nadležnih vlasti
 • vojna služba

U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza.Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih slučajeva Hotel Express International d.o.o. turistička agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 8. Ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

 

 1. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje

 

Osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dragovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku.U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili kod Hotel Express International d.o.o. turističke agencije, pri čemu Hotel Express International d.o.o. turistička agencija djeluje samo kao posrednik. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

 

 1. Otkaz putovanja od strane Hotel Express International d.o.o. turističke agencije ili promjena programa

 

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, Hotel Express International d.o.o. turistička agencija zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, kao što su neki od njih: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Ukoliko Hotel Express International d.o.o. turistička agencija otkaže putovanje, putnik ima pravo na isplatu uplaćenog iznosa u cijelosti, ali ne i na naknadu štete.

 

 1. Putne isprave

 

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Hotel Express International d.o.o. turističku agenciju, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Hotel Express International d.o.o. turistička agencija pretrpi dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija odnosno pratitelj na putovanju (ukoliko je prisutan) će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Hotel Express International d.o.o. turistička agencija može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija nije odgovorna za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

 

 1. Devizni i carinski propisi

 

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

 

 1. Zdravstveni propisi

 

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

 

 1. Prtljaga

 

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod prijevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada osobne prtljage. Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja istog dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora.

 

 1. Reklamacije

 

Naglašavamo da je u interesu putnika da svoj prigovor svakako upiše u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, putnik mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu putnik mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju putnik je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Hotel Express International d.o.o. turistička agencija takvu reklamaciju nije dužna uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije na usluge u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija.Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora.Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

 

U slučaju sklapanja ugovora po «Fortuna sistemu» putnik nema pravo prigovora na smještaj. Putnik i Hotel Express International d.o.o. turistička agencija će sporove nastojati razriješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu. Mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

 1. Obveze Hotel Express International d.o.o. turističke agencije

 

Hotel Express International d.o.o. turistička agencija je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu.Hotel Express International d.o.o. turistička agencija je dužna  putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga.Hotel Express International d.o.o. turistička agencija će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Hotel Express International d.o.o. turistička agencija će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija nije dužan pružati usluge van ovih Uvjeta. Hotel Express International d.o.o. turistička agencija ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

 

 1. Obveze putnika

 

Putnik je dužan brinuti se da osobno ispuni uvjete predviđene propisima Republike Hrvatske i zemlje kroz koju ili u koju putuje, te da se pridržava kućnog reda u hotelskim i drugim objektima i da surađuje s predstavnikom organizatora i davateljima usluga.Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posebno za štetu koja je nastala kao posljedica nepoštivanja ugovora i ovih općih uvjeta. Štetu koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela i na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.

 

 1. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

 

U skladu sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja Hotel Express International d.o.o. turističke agencije, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju ili na drugom odgovarajućem dokumentu.

 

 1. Zaštita osobnih podataka

 

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju.

 

Hotel Express International d.o.o. turistička agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

 

Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranja od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu.

 

Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

 

Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Hotel Express International d.o.o. turističke agencije.

 

ZAVRŠNE ODREDBE: Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Hotel Express International d.o.o. turističkom agencijom, odnosno s ovlaštenom putničkom agencijom u kojoj se prijavio za putovanje u organizaciji Hotel Express International d.o.o. turističke agencije. Moguća/predviđena odstupanja od ovih Uvjeta, moraju biti navedena uz tekst programa putovanja, ukoliko se radi o turoperatorima – inozemnim organizatorima putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.